Biểu mẫu dành cho giảng viên, sinh viên của Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng

14:46 09/06/2016

File đính kèm

MAU_1_-_DON_XIN_PHUC_KHAO_BAI_THI_KET_THUC_HOC_PHAN.xls Tải về
MAU_2_-_GIAY_DE_NGHI_DIEU_CHINH_DIEM.doc Tải về
MAU_3_-_DON_XIN_PHEP_VANG_THI_KET_THUC_HOC_PHAN.doc Tải về
MAU_4_-_DON_XIN_DU_THI_KET_THUC_HOC_PHAN.xls Tải về
MAU_5_-_DON_XIN_CHUYEN_CA_THI_KET_THUC_HOC_PHAN.doc Tải về
MAU_6_-_DON_XIN_XOA_DIEM_I.doc Tải về
MAU_7_-_DON_XIN_KHIEU_NAI_DIEM_THI_KET_THUC_HOC_PHAN.doc Tải về