PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

11:08 23/05/2017

Tài liệu đính kèm

SDH.QT.08.03. NHAN XET PHAN BIEN DOC LAP_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.doc Tải về
SDH.QT.10.01 DANHSACHHOCVIENDUOCDENGHICAPBANGTHACSI_BIEU MAU P.DAO TAO SAU DAI HOC.doc Tải về
SDH.QT.11.01 DANHSACHNGHIENCUUSINHDUOCCAPBANGTIENSI_BIEU MAU P.DAO TAO SAU DAI HOC.doc Tải về
SHD05.04 QUYET DINH THANH LAP HOI DONG DANH GIA BAI TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SHD.06.07 BIEN BAN HOP BAN KIEM PHIEU CHUYEN DE TIEN SI_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH05.01 DON XIN BAO VE TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH05.02 DANH SACH DU KIEN HOI DONG DANH GIA BAI TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH05.03 CHUONG TRINH BAO VE BAI TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH05.05 DANH SACH HOI DONG DANH GIA BAI TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH05.06 PHIEU DANH GIA BAI TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH05.07 BIEN BAN HOI DONG DANH GIA BAI TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH05.08 BIEN BAN HOP BAN KIEM PHIEU DANH GIA BAI TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH06.01 DON XIN BAO VE CHUYEN DE TIEN SI_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH06.02 DANH SACH HOI DONG DANH GIA CHUYEN DE TIEN SI_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH06.03 CHUONG TRINH BUOI BAO VE CHUYEN DE TIEN SI_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH06.04 QUYET DINH THANH LAP HOI DONG DANH GIA CHUYEN DE TIEN SI_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH06.05 PHIEU DANH GIA CHUYEN DE TIEN SI_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH06.06 BIEN BAN HOI DONG DANH GIA CHUYEN DE TIEN SI_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH06.08 PHIEU NHAN XET CHUYEN DE TIEN SI_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH07.01 DON XIN BAO VE LUAN AN TIEN SI CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH07.02 DANH SACH (DU KIEN) HOI DONG DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH07.03 CHUONG TRINH BUOI BAO VE LUAN AN TIEN SI CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH07.04 QUYET DINH THANH LAP HOI DONG TIEN SI CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH07.05 DANH SACH HOI DONG DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH07.07 BIEN BAN HOI DONG DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH07.08 BIEN BAN HOP BAN KIEM PHIEU DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH07.09 BAO CAO CHINH SUA SAU BAO VE CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.01 DON XIN BAO VE LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.02 DANH SACH (DU KIEN) HOI DONG DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.03 CHUONG TRINH BUOI DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.04 QUYET DINH THANH LAP HOI DONG DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.05 DANH SACH HOI DONG DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.06 PHIEU DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.07 BIEN BAN HOI DONG DANHGIA LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.08 BIEN BAN HOP BAN KIEM PHIEU DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.09 QUYET NGHI HOI DONG DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH09.10 BAO CAO CHINH SUA SAU KHI BAO VE LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH0706 PHIEU DANH GIA LUAN AN TIEN SI CAP BO MON_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH.QT.01.01 DANHSACHTRICHNGANGTHISINHDUDIEUKIENDUTHI_BIEU MAU P.DAO TAO SAU DAI HOC.xlsx Tải về
SDH.QT.01.02 DANHSACHTHISINHTHUOCDOITUONGUUTIEN_BIEU MAU P.DAO TAO SAU DAI HOC.xlsx Tải về
SDH.QT.01.03 DANHSACHTHISINHDUOCMIENANHVAN_BIEU MAU P.DAOTAO SAU DAI HOC.xlsx Tải về
SDH.QT.04.01 DANHSACHTHISINHDUTUYENTIENSI_BIEU MAU P.DAOTAO SAU DAI HOC.docx Tải về
SDH.QT.04.02 KETQUAXETTUYENNGHIENCUUSINH_BIEU MAU P.DAO TAO SAU DAI HOC.xlsx Tải về
SDH.QT.08.01. BAO CAO CHINH SUA_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.doc Tải về
SDH.QT.08.02. TO TRINH DANH SACH NHA PHAN BIEN DOC LAP_BIEU MAU P.DT SAU DAI HOC.docx Tải về