PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

11:06 23/05/2017

Tài liệu đính kèm

HD01_giay_de_nghi_dieu_chinh_diem_KTĐB.doc Tải về
QT02.1.Bien ban boc tham de thi(BM01)_KTĐB.xls Tải về
QT02.2.Bien ban ban giao de thi_NHDT(BM02)_KTĐB.xls Tải về
QT03.1.Ke hoach huy dong CBCT(BM01)_KTĐB.xls Tải về
QT03.2.Danh sach phong thi(BM02)_KTĐB.xls Tải về
QT03.3.Danh sach CBCT(BM03)_KTĐB.xls Tải về
QT03.4.Danh ach sinh vien du thi(BM04)_KTĐB.xls Tải về
QT03.5.Ke hoach su dung xe(BM05)_KTĐB.doc Tải về
QT03.6.Ke hoach su dung giang duong(BM06)_KTĐB.doc Tải về
QT03.7.Danh sach can bo truc thi(BM07)_KTĐB.xls Tải về
QT03.8.So giao nhan de thi(BM08)_KTĐB.xls Tải về
QT03.9.So giao nhan bai thi(BM09)_KTĐB.xls Tải về
QT03.10.Bien ban ghi nhan su viec(BM10)_KTĐB.doc Tải về
QT03.11.Bien ban xu ly sinh vien vi pham pham quy che thi(BM11)_KTĐB.doc Tải về
QT03.12.Bien ban xu ly CBCT vi pham pham quy che thi(BM12)_KTĐB.doc Tải về
QT05.1.Bien ban gia nhan bai thi voi GV cham(BM01)_KTĐB.xls Tải về
QT05.2.Phieu cham thi vong 1(BM02)_KTĐB.xls Tải về
QT05.3.Bien ban thong nhat diem(BM03)_KTĐB.xls Tải về
QT05.4.Bang ke bieu 4(BM04)_KTĐB.xls Tải về
QT15_don_xin_phuc_khao_bai_thi_ket_thuc_hoc_phan_KTĐB.xls Tải về
QT16_BM1- Thông báo Lập kế hoạch dự giờ GV_HOAT DONG DU GIO_KTĐB.doc Tải về
QT16_BM2 - Phieu du gio GV_HOAT DONG DU GIO_KTĐB.doc Tải về
QT16_BM3- Bien ban giam sat du gio GV_HOAT DONG DU GIO_KTĐB.doc Tải về
QT16_BM4- Phiếu khắc phục - Phòng ngừa_HOAT DONG DU GIO_KTĐB.doc Tải về
QT16_BM5- Phieu lay y kien SV ve hoc phan_HOAT DONG DU GIO_KTĐB.doc Tải về
QT16_BM6 - Ke hoach du gio GV_HOAT DONG DU GIO_KTĐB.xls Tải về
QT16_BM7- Bao cao tong hop du gio_HOA DONG DU GIO_KTĐB.xls Tải về
QT17_BIEU MAU MUC TIEU CHUONG TRINH CHAT LUONG_KTĐB .xlsx Tải về
QT17_BIEU MAU XAC DINH RUI RO_KTĐB.xlsx Tải về