PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

10:33 23/05/2017

File đính kèm

CTSV_QT_01_QUAN LY HOC BONG NGAN SACH VA HOC BONG NGAN HANG.pdf Tải về
CTSV_QT_01_QUAN LY HOC BONG NGAN SACH VA HOC BONG NGAN HANG_LAN 2.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BAO CAO HTQL CHAT LUONG_CTSV.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BAO CAO HTQL CHAT LUONG_CTSV_LAN 2.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH CHAT LUONG_2016_CTSV.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_CTSV.pdf Tải về
PHAN CONG NHIEM VU_CTSV.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_CTSV.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_CTSV_LAN 2.pdf Tải về
CTSV_BAO CAO KET QUA THUC HIEN MUC TIEU CHAT LUONG NAM 20177 Tải về
CTSV_DANH MUC QUA TRINH, BAO CAO HTQL CHAT LUONG_LAN 3_NAM 2018 Tải về
CTSV_MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH ĐONG NAM 2018_LAN 3_NAM 2018 Tải về
CTSV_QT-02_QT QUAN LY CONG TAC GIANG VIEN CO VAN_LAN 1_NAM 2018 Tải về
CTSV_QT-03_QT ĐANH GIA KET QUA REN LUYEN SINH VIEN_LAN 1_NAM 2018 Tải về
CTSV_QT-04_QT TO CHUC TUAN SINH HOAT CONG DAN-SINH VIEN ĐAU KHOA_LAN 1_NAM 2018 Tải về
CTSV_QT-05_QT THUC HIEN CHE ĐO, CHINH SACH ĐOI VOI SINH VIEN CHINH QUY_LAN 1_NAM 2018 Tải về
CTSV_QT-06_QT TIEP NHAN VA QUAN LY HO SO SINH VIEN_LAN 1_NAM 2018 Tải về
CTSV_QT-07_QT THUC HIEN XAC NHAN CAC LOAI GIAY CHUNG NHAN SINH VIEN_LAN 1_NAM 2018 Tải về
CTSV_QT-08_QT THUC HIEN CT THI ĐUA, KHEN THUONG SINH VIEN VA KY LUAT SINH VIEN_LAN 1_NAM 2018 Tải về
CTSV_XAC ĐINH RUI RO, CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KIEM SOAT CAC QT HTQL CL_LAN 3_NAM 2018 Tải về