PHÒNG ĐÀO TẠO

10:47 23/05/2017

File đính kèm

DANH MUC QUA TRINH BC HTQL CL_ĐT.pdf Tải về
ĐT_QT_01_TO CHUC VA GIANG DAY DAI HOC.pdf Tải về
ĐT_QT_02_XET VA CAP BANG TOT NGHIEP.pdf Tải về
ĐT_QT_03_QUAN LY DAO TAO BAC DAI HOC.pdf Tải về
ĐT_QT_04_QUAN LY GIANG DUONG THOI KHOA BIEU.pdf Tải về
ĐT_QT_05_QUAN LY HOP DONG LIEN KET DAO TAO TRONG NUOC.pdf Tải về
ĐT_QT_06_TO CHUC VA HUONG DAN THUC TAP TOT NGHIEP.pdf Tải về
ĐT_QT_07_QUAN LY CHUONG TRINH DAO TAO.pdf Tải về
ÐT_QT_02_XET VA CAP BANG TOT NGHIEP_LAN 2.pdf Tải về
ÐT_QT_05_QUAN LY HOP DONG LIEN KET DAO TAO TRONG NUOC_LAN 2.pdf Tải về
ÐT_QT_06_TO CHUC VA HUONG DAN THUC TAP TOT NGHIEP_LAN 2.pdf Tải về
ÐT_QT_07_QUAN LY CHUONG TRINH DAO TAO_LAN 2.pdf Tải về
MUC TIEU CL VA CHUONG TRINH HANH DONG_2016_ĐT.pdf Tải về
MUC TIEU CL VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_ĐT.pdf Tải về
XAC DINH RR CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KS QT HTQL CL_ĐT.pdf Tải về
ÐT_QT_07_QUAN LY CHUONG TRINH DAO TAO_LAN 3 Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_ĐT_LAN 3 Tải về
XAC DINH RR CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KS QT HTQL CL_ĐT_LAN 2 Tải về
ĐT_BAO CAO KET QUA THUC HIEN MUC TIEU CHAT LUONG NAM 2017 Tải về
ĐT_DANH MUC QUA TRINH, BAO CAO HTQL CHAT LUONG_LAN 2_NAM 2018 Tải về
ĐT_MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH ĐONG NAM 2018_LAN 4_NAM 2018 Tải về
ĐT_XAC ĐINH RUI RO, CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KIEM SOAT CAC QT HTQL CL_LAN 3_NAM 2018 Tải về