PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

10:42 23/05/2017

File đính kèm

SĐH_QT_07_BAO VE LUAN AN TIEN SI CAP BO MON.pdf Tải về
SĐH_QT_08_XIN Y KIEN PHAN BIEN DOC LAP.pdf Tải về
SĐH_QT_09_BAO VE LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG.pdf Tải về
SĐH_QT_10_XET VA CAP BANG TOT NGHIEP HOC VIEN CAO HOC.pdf Tải về
SĐH_QT_11_XET VA CAP BANG TIEN SI.pdf Tải về
SÐT_QT_08_XIN Y KIEN PHAN BIEN DOC LAP_LAN 2.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_SĐH.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_SĐH_LAN 2.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CHAT LUONG_SĐH.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CHAT LUONG_SĐH_LAN 2.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH CHAT LUONG_2016_SĐH.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_SĐH.pdf Tải về
SĐH_QT_01_TUYEN SINH DAO TAO TRINH DO THAC SI VA NHAP HOC.pdf Tải về
SĐH_QT_02_XAY DUNG KE HOACH DAO TAO SAU DAI HOC.pdf Tải về
SĐH_QT_03_BAO VE LUAN VAN THAC SI.pdf Tải về
SĐH_QT_04_TO CHUC XET TUYEN TRINH DO TIEN SI.pdf Tải về
SĐH_QT_05_BAO VE TIEU LUAN TONG QUAN VA DE CUONG CHI TIET.pdf Tải về
SĐH_QT_06_BAO VE CHUYEN DE TIEN SI.pdf Tải về
SĐH_DANH MUC QUA TRINH, BAO CAO HTQL CHAT LUONG_LAN 3_NAM 2018 Tải về
SĐH_MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH ĐONG NAM 2018_LAN 3_NAM 2018 Tải về
SĐH_XAC ĐINH RUI RO, CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KIEM SOAT CAC QT HTQL CL_LAN 3_NAM 2018 Tải về