PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

10:46 23/05/2017

File đính kèm

BANG PHAN CONG NHIEM VU_ĐTTC.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH BC HTQL CL_ĐTTC.pdf Tải về
ĐTTC_QT_01_TUYEN SINH HE VUA LAM VUA HOC.pdf Tải về
ĐTTC_QT_02_TO CHUC QUAN LY DAO TAO DAI HOC VUA HOC VUA LAM.pdf Tải về
ĐTTC_QT_03_QUAN LY THOI KHOA BIEU HE VUA LAM VUA HOC.pdf Tải về
ĐTTC_QT_04_QUAN LY THI VA CAP BANG TOT NGHIEP HE VUA LAM VUA HOC .pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2016_ĐTTC.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_ĐTTC.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO _CO HOI CHAT LUONG_ĐTTC.pdf Tải về