PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

10:46 23/05/2017

File đính kèm

BANG PHAN CONG NHIEM VU_ĐTTC.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH BC HTQL CL_ĐTTC.pdf Tải về
ĐTTC_QT_01_TUYEN SINH HE VUA LAM VUA HOC.pdf Tải về
ĐTTC_QT_02_TO CHUC QUAN LY DAO TAO DAI HOC VUA HOC VUA LAM.pdf Tải về
ĐTTC_QT_03_QUAN LY THOI KHOA BIEU HE VUA LAM VUA HOC.pdf Tải về
ĐTTC_QT_04_QUAN LY THI VA CAP BANG TOT NGHIEP HE VUA LAM VUA HOC .pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2016_ĐTTC.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_ĐTTC.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO _CO HOI CHAT LUONG_ĐTTC.pdf Tải về
DTTC_BAO CAO KET QUA THUC HIEN MUC TIEU CHAT LUONG NAM 2017 Tải về
DTTC_DANH MUC QUA TRINH, BAO CAO HTQL CHAT LUONG_LAN 2_NAM 2018 Tải về
DTTC_MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH ĐONG NAM 2018_LAN 3_NAM 2018 Tải về
DTTC_QT-01_QT TUYEN SINH HE VUA LAM VUA HOC_LAN 2_NAM 2018 Tải về
DTTC_XAC ĐINH RUI RO, CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KIEM SOAT CAC QT HTQL CL_LAN 2_NAM 2018 Tải về