PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

10:37 23/05/2017

File đính kèm

MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_KTĐB.pdf Tải về
XD RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_KTĐB.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CL_KTĐB.pdf Tải về
KTĐB_HD_01_NHAP DIEM THI KET THUC HOC PHAN.pdf Tải về
KTĐB_QT_01_QUAN LY NGAN HANG CAU HOI DE THI.pdf Tải về
KTĐB_QT_02_IN SAO DONG GOI DE THI.pdf Tải về
KTĐB_QT_03_TO CHUC THI KET THUC HOC PHAN.pdf Tải về
KTĐB_QT_04_CHAM THI VA TRA DIEM THI KET THUC HOC PHAN.pdf Tải về
KTĐB_QT_05_CHAM THI TOT NGHIEP.pdf Tải về
KTĐB_QT_06_CAP NHAT XAY DUNG PHIEU KHAO SAT.pdf Tải về
KTĐB_QT_07_KHAO SAT MON HOC.pdf Tải về
KTĐB_QT_08_KHAO SAT NGUOI HOC TOT NGHIEP.pdf Tải về
KTĐB_QT_09_KHAO SAT TINH HINH VIEC LAM CUA SINH VIEN SAU TOT NGHIEP.pdf Tải về
KTĐB_QT_10_KHAO SAT MUC DO HAI LONG CUA NHA SU DUNG LAO DONG.pdf Tải về
KTĐB_QT_11_KHAO SAT QUAN LY VA PHUC VU THONG QUA Y KIEN DANH GIA CUA SINH VIEN.pdf Tải về
KTĐB_QT_12_KHAO SAT CHAT LUONG QUAN LY PHUC VU DAO TAO VA CHAT LUONG SINH VIEN THONG QUA Y KIEN DANH GIA CUA GIANG VIEN.pdf Tải về
KTĐB_QT_13_KIEM SOAT DAU RA KHONG PHU HOP.pdf Tải về
KTĐB_QT_14_DANH GIA NOI BO VE HE THONG QLCL ISO 9001-2015.pdf Tải về
KTĐB_QT_16_QUAN LY HOAT DONG DU GIO.pdf Tải về
KTĐB_QT_17_QUAN LY RUI RO VA CO HOI.pdf Tải về
KTÐB_QT_15_PHUC KHAO DIEM THI KET THUC HOC PHAN.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH CHAT LUONG_2016_KTĐB.pdf Tải về
KTĐB_QT_11_KHAO SAT QUAN LY VA PHUC VU THONG QUA Y KIEN DANH GIA CUA SINH VIEN_LAN 2 Tải về
XD RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_KTĐB_LAN 2 Tải về
KTĐB_QT_06_CAP NHAT XAY DUNG PHIEU KHAO SAT_ LAN 2 Tải về
KTDB_BAO CAO KET QUA THUC HIEN MUC TIEU CHAT LUONG NAM 2017 Tải về
KTDB_DANH MUC QUA TRINH, BAO CAO HTQL CHAT LUONG_LAN 2_NAM 2018 Tải về
KTDB_MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH ĐONG NAM 2018_LAN 3_NAM 2018 Tải về
KTDB_QT-08.1_QT KS TRUC TUYENN CHAT LUONG MON HOC (KS01)_LAN 1_NAM 2018 Tải về
KTDB_QT-08_QT KS CHAT LUONG KHOA HOC (KS02)_LAN 2_NAM 2018 Tải về
KTDB_QT-09_QT KS TINH HINH VIEC LAM CUA SV SAU TOT NGHIEP (KS03)_LAN 2_NAM 2018 Tải về
KTDB_QT-10_QT KS MUC ĐO HAI LONG CUA NHA SU DUNG LAO ĐONG_LAN 2 Tải về
KTDB_QT-11_QT KS CL QUAN LY VA PHUC VU THONG QUA Y KIEN ĐANH GIA CUA SINH VIEN_LAN 2 Tải về
KTDB_QT-12_QT KS CL QUAN LY-PHUC VU ĐAO TAO VA CL SINH VIEN QUA Y KIEN ĐANH GIA CUA GIANG VIEN_LAN 2_NAM 2018 Tải về
KTDB_XAC ĐINH RUI RO, CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KIEM SOAT CAC QT HTQL CL_LAN 3_NAM 2018 Tải về