PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

10:37 23/05/2017

File đính kèm

MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_KTĐB.pdf Tải về
XD RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_KTĐB.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CL_KTĐB.pdf Tải về
KTĐB_HD_01_NHAP DIEM THI KET THUC HOC PHAN.pdf Tải về
KTĐB_QT_01_QUAN LY NGAN HANG CAU HOI DE THI.pdf Tải về
KTĐB_QT_02_IN SAO DONG GOI DE THI.pdf Tải về
KTĐB_QT_03_TO CHUC THI KET THUC HOC PHAN.pdf Tải về
KTĐB_QT_04_CHAM THI VA TRA DIEM THI KET THUC HOC PHAN.pdf Tải về
KTĐB_QT_05_CHAM THI TOT NGHIEP.pdf Tải về
KTĐB_QT_06_CAP NHAT XAY DUNG PHIEU KHAO SAT.pdf Tải về
KTĐB_QT_07_KHAO SAT MON HOC.pdf Tải về
KTĐB_QT_08_KHAO SAT NGUOI HOC TOT NGHIEP.pdf Tải về
KTĐB_QT_09_KHAO SAT TINH HINH VIEC LAM CUA SINH VIEN SAU TOT NGHIEP.pdf Tải về
KTĐB_QT_10_KHAO SAT MUC DO HAI LONG CUA NHA SU DUNG LAO DONG.pdf Tải về
KTĐB_QT_11_KHAO SAT QUAN LY VA PHUC VU THONG QUA Y KIEN DANH GIA CUA SINH VIEN.pdf Tải về
KTĐB_QT_12_KHAO SAT CHAT LUONG QUAN LY PHUC VU DAO TAO VA CHAT LUONG SINH VIEN THONG QUA Y KIEN DANH GIA CUA GIANG VIEN.pdf Tải về
KTĐB_QT_13_KIEM SOAT DAU RA KHONG PHU HOP.pdf Tải về
KTĐB_QT_14_DANH GIA NOI BO VE HE THONG QLCL ISO 9001-2015.pdf Tải về
KTĐB_QT_16_QUAN LY HOAT DONG DU GIO.pdf Tải về
KTĐB_QT_17_QUAN LY RUI RO VA CO HOI.pdf Tải về
KTÐB_QT_15_PHUC KHAO DIEM THI KET THUC HOC PHAN.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH CHAT LUONG_2016_KTĐB.pdf Tải về
KTĐB_QT_11_KHAO SAT QUAN LY VA PHUC VU THONG QUA Y KIEN DANH GIA CUA SINH VIEN_LAN 2 Tải về
XD RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_KTĐB_LAN 2 Tải về
KTĐB_QT_06_CAP NHAT XAY DUNG PHIEU KHAO SAT_ LAN 2 Tải về