PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

10:32 23/05/2017

File đính kèm

CNTT_QT_06_PHUC HOI DU LIEU.pdf Tải về
CNTT_QT_07_CAP THE SINH VIEN.pdf Tải về
CNTT_QT_08_KIEM SOAT UPLOAD DOWNLOAD DU LIEU.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CL_CNTT.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2016_CNTT.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_CNTT.pdf Tải về
XD RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_CNTT.pdf Tải về
CNTT_HD_01_DANG KY CAP NHAT THU HOI EMAIL BUH.pdf Tải về
CNTT_QD_01_CAP MA SINH VIEN HOC VIEN.pdf Tải về
CNTT_QD_02_QUAN LY SU DUNG PHONG MAY.pdf Tải về
CNTT_QD_03_SU DUNG HE THONG WIFI BUH.pdf Tải về
CNTT_QD_04_WEBSITE DON VI CUA BUH.pdf Tải về
CNTT_QT_01_DANG KY SU DUNG PHONG MAY VI TINH.pdf Tải về
CNTT_QT_02_BAO TRI SUA CHUA THIET BI CONG NGHE THONG TIN.pdf Tải về
CNTT_QT_03_CHINH SUA CHUC NANG PHAN MEM NGHIEP VU.pdf Tải về
CNTT_QT_04_NHAP SINH VIEN TRUNG TUYEN VAO HE THONG.pdf Tải về
CNTT_QT_05_SAO LUU DU LIEU.pdf Tải về
CNTT_QT_04_NHAP SINH VIEN TRUNG TUYEN VAO HE THONG_LAN 2 Tải về
CNTT_QT_05_SAO LUU DU LIEU_LAN 2 Tải về
CNTT_BAO CAO KET QUA THUC HIEN MUC TIEU CHAT LUONG NAM 2017 Tải về
CNTT_DANH MUC QUA TRINH, BAO CAO HTQL CHAT LUONG_LAN 2_NAM 2018 Tải về
CNTT_MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH ĐONG NAM 2018_LAN 3_NAM 2018 Tải về
CNTT_XAC ĐINH RUI RO, CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KIEM SOAT CAC QT HTQL CL_LAN 2_NAM 2018 Tải về