PHÒNG THANH TRA

10:35 23/05/2017

File đính kèm

TT_QT_04_KIEM TRA TINH HINH THUC HIEN LICH GIANG.pdf Tải về
TT_QT_04_KIEM TRA TINH HINH THUC HIEN LICH GIANG_LAN 2.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_TT.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_TT_LAN 2.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH _BAO CAO HTQL CHAT LUONG_TT.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BAO CAO HTQL CHAT LUONG_TT_LAN 2.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2016_TT.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_TT.pdf Tải về
PHAN CONG NHIEM VU_TT.pdf Tải về
PHAN CONG NHIEM VU_TT_LAN 2.pdf Tải về
TT_HD_01_CONG TAC VAN THU LUU TRU.pdf Tải về
TT_QT_01_QUAN LY GIAI QUYET KHIEU NAI.pdf Tải về
TT_QT_01_QUAN LY GIAI QUYET KHIEU NAI_LAN 2.pdf Tải về
TT_QT_02_QUAN LY GIAI QUYET TO CAO.pdf Tải về
TT_QT_02_QUAN LY GIAI QUYET TO CAO_LAN 2.pdf Tải về
TT_QT_03_THANH TRA CHUYEN DE.pdf Tải về
TT_QT_03_THANH TRA CHUYEN DE_LAN 2.pdf Tải về