PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

10:49 23/05/2017

File đính kèm

DANH MUC QUA TRINH BC HTQL CHAT LUONG_TCCB.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CHAT LUONG_TCCB_LAN 2.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2016_TCCB.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_TCCB.pdf Tải về
TCCB-QT-01_TUYEN DUNG.pdf Tải về
TCCB-QT-02_DAO TAO BOI DUONG.pdf Tải về
TCCB-QT-03_CHAM CONG.pdf Tải về
TCCB-QT-04_DANH GIA PHAN LOAI CCVC VA NGUOI LAO DONG.pdf Tải về
TCCB-QT-05_QUAN LY GIANG VIEN THING GIANG.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_TCCB.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_TCCB_LAN 2.pdf Tải về