PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

10:49 23/05/2017

File đính kèm

DANH MUC QUA TRINH BC HTQL CHAT LUONG_TCCB.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CHAT LUONG_TCCB_LAN 2.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2016_TCCB.pdf Tải về
MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH DONG_2017_TCCB.pdf Tải về
TCCB-QT-01_TUYEN DUNG.pdf Tải về
TCCB-QT-02_DAO TAO BOI DUONG.pdf Tải về
TCCB-QT-03_CHAM CONG.pdf Tải về
TCCB-QT-04_DANH GIA PHAN LOAI CCVC VA NGUOI LAO DONG.pdf Tải về
TCCB-QT-05_QUAN LY GIANG VIEN THING GIANG.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_TCCB.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CHAT LUONG_TCCB_LAN 2.pdf Tải về
TCCB_BAO CAO KET QUA THUC HIEN MUC TIEU CHAT LUONG NAM 2017 Tải về
TCCB_DANH MUC QUA TRINH, BAO CAO HTQL CHAT LUONG_LAN 3_NAM 2018 Tải về
TCCB_MUC TIEU CHAT LUONG VA CHUONG TRINH HANH ĐONG NAM 2018_LAN 3_NAM 2018 Tải về
TCCB_PHAN CONG NHIEM VU_NAM 2018 Tải về
TCCB_QT-02_QT ĐAO TAO BOI DUONG_LAN 2_NAM 2018 Tải về
TCCB_QT-04_QT ĐANH GIA, PHAN LOAI CC-VC-NLĐ_LAN 2_NAM 2018 Tải về
TCCB_XAC ĐINH RUI RO, CO HOI CL VA CAC BIEN PHAP KIEM SOAT CAC QT HTQL CL_LAN 3_NAM 2018 Tải về