VĂN PHÒNG

10:50 23/05/2017

File đính kèm

DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CL_VP.pdf Tải về
DANH MUC QUA TRINH_BC HTQL CL_VP_LAN 2.pdf Tải về
MUC TIEU_CHUONG TRINH CL_2016_VP.pdf Tải về
MUC TIEU_CHUONG TRINH CL_2017_VP.pdf Tải về
PHAN CONG CONG VIEC_VP.pdf Tải về
VP_HD_01_HUONG DAN TRINH BAY TAI LIEU.pdf Tải về
VP_HD_02_QUY TRINH HUONG DAN QUAN LY CONG VAN DI.pdf Tải về
VP_HD_03_QUY TRINH HUONG DAN QUAN LY CONG VAN DEN.pdf Tải về
VP_QT_01_QUY TRINH KIEM SOAT THONG TIN DANG VAN BAN.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CL_VP.pdf Tải về
XAC DINH RUI RO_CO HOI CL_VP_LAN 2.pdf Tải về