Thông báo số 466/TB-ĐHNH về quy trình nhập điểm học phần vào hệ thống phần mềm đào tạo tín chỉ.

14:47 09/06/2016

File đính kèm

TB_QUY_TRINH_NHAP_DIEM.pdf Tải về