hien-thi-trang-tin

Thông báo số 11/TB-ĐHNH-KTĐBCL về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần hệ đại học chính quy và hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2018-2019

14:30 14/05/2019