hien-thi-trang-tin

Quyết định số 364/2011/QĐ-ĐHNH về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần áp dụng cho hệ đại học và cao đẳng ban hành theo quyết định số 288/QĐ-ĐHNH ngày 15/6/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

10:35 09/06/2016

File đính kèm

QD_364_SUA_DOI_BO_SUNG_QUY_CHE_TO_CHUC_THI_KTHP.pdf Tải về